ชุมชนแออัดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ชุมชนแออัดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ควรมองข้าม

บนโลกใบนี้เมื่อมนุษย์มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน มนุษย์ก็จะรวมกลุ่มอยู่ด้วยกัน สร้างบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย ทำมาหากิน และอาศัยอยู่ร่วมพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งในลักษณะนี้จะเรียกว่าเป็นชุมชน หลังจากที่มีมนุษย์อาศัยอยู่รวมกันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีพ ความสะดวกสบายในความเป็นอยู่ และต้องการความปลอดภัยในชีวิต สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นปัจจัยประการณ์หนึ่งในการทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นซึ่งเรียกว่า Quality Of Life ซึ่งแยกออกไป 6 ประการ Read more about ชุมชนแออัดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ควรมองข้าม

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

ในปัจจุบันในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมนั้นกำลังเป็นปัญหาที่คนทั่วโลกจะต้องตระหนักถึง เพราะสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเป็นพิษและส่งผลกระทบที่ทำให้สภาพแวดล้อมนั้นย่ำแย่ลงซึ่งก็คงไม่ได้เลยว่าก็เพราะฝีมือมนุษย์เป็นคนทำร้ายสิ่งแวดล้อมเอง หากเราพิจารณามองดูแล้วปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นปัญหาที่แท้จริงนั้นเกิดมาจากสังคมเมืองที่มีแหล่งประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น มีการผลิต การค้า ที่ต้องตอบสนองกับจำนวนของผู่บริโภคที่มีเพิ่มขึ้นตามยุคสมัย ผลที่ตามมาเลย Read more about ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

ส่งแวดล้อมที่แย่

ส่งแวดล้อมที่แย่ก่อให้เกิดปัญหาการดำรงชีวิตของมนุษย์

ชุมชลแออัดเกิดขึ้นในหลายๆประเทศไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้น นั้นก็เพราะปัญหาการเข้ามาหางานในกรุงเทพไม่มีการกระจายงานให้ทั่วถึงไปยังต่างจังหวัด คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่มีงานทำจึงต้องเข้ามาในเขตเมืองหลวงจนเกิดปัญหานี้ ซึ่งก็ตามมาด้วยการแออัดของสังคมและก็ตามมาด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าอยู่ปัญหาเรื่องขยะรวมไปถึงอากาศที่เป็นพิษ การจลาจลที่ติดขัดส่งผลต่ออารมณ์ของคนในสังคมนั้น โดยจะสังเกตได้ในข่าวที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการทะเลอะกันในท้องถนน การจะทำให้ Read more about ส่งแวดล้อมที่แย่ก่อให้เกิดปัญหาการดำรงชีวิตของมนุษย์

สิ่งแวดล้อมในป่า

สภาพแวดล้อมที่แย่ลงใกล้ตัวโดยที่คุณอาจมองข้ามมันไป

สภาพแวดล้อมนั้นมีความสำคัญกับการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเราขาดนั้นไปก็คงจะอยู่ไม่ได้ ถึงแม้อยู่ได้ก็คงอยู่ได้ไม่นั้นเพราะถ้าถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีมนุษย์นั้นก็จะมีอายุที่สั้นกว่าปกติ ตรงกันข้ามถ้าสภาพแวดล้อมดีน่าอยู่ก็จะทำให้มนุษย์เรานั้นอายุยืนได้เช่นกัน จึงจะมองข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้เลย เพราะในกรุงเทพเรานั้นก็รู้ๆกันอยู่ว่ามลพิษมากสิ่งที่เห็นได้ชัดได้แก่ Read more about สภาพแวดล้อมที่แย่ลงใกล้ตัวโดยที่คุณอาจมองข้ามมันไป

ถ้าสภาพแวดล้อมดีชุมชน

ถ้าสภาพแวดล้อมดีชุมชนก็น่าอยู่ไปด้วย

มื่อมีคนอยู่รวมกันเยอะก็มักจะเกิดเป็นชุมชน เพราะมนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อจะให้การที่คนหมู่มากอยู่รวมกันโดยไม่ให้เกิดปัญหาทุกคนต้องมีจิตสำนึกในเรื่องสภาพแวดที่มีผลกะทบกับการอยู่อาศัยช่วยกันรักษาความสะอาดและพึ่งพาอาศัยกัน

สิงแวดล้อมนั้นหลักแล้วแบ่งได้ 2 ส่วนได้แก่ Read more about ถ้าสภาพแวดล้อมดีชุมชนก็น่าอยู่ไปด้วย