ถ้าสภาพแวดล้อมดีชุมชน

ถ้าสภาพแวดล้อมดีชุมชนก็น่าอยู่ไปด้วย

มื่อมีคนอยู่รวมกันเยอะก็มักจะเกิดเป็นชุมชน เพราะมนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อจะให้การที่คนหมู่มากอยู่รวมกันโดยไม่ให้เกิดปัญหาทุกคนต้องมีจิตสำนึกในเรื่องสภาพแวดที่มีผลกะทบกับการอยู่อาศัยช่วยกันรักษาความสะอาดและพึ่งพาอาศัยกัน

สิงแวดล้อมนั้นหลักแล้วแบ่งได้ 2 ส่วนได้แก่ Read more about ถ้าสภาพแวดล้อมดีชุมชนก็น่าอยู่ไปด้วย