Physical

มาทำความรู้จักกับ ‘สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ’ กันเถอะ

สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งที่อยู่รอบๆมนุษย์ทุกคน รวมทั้งยังอยู่รอบสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆอีกด้วย มันเป็นสิ่งที่สามารถส่งอิทธิพลต่อสุขภาพของมนุษย์รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ทั้งดีและร้าย สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ สิ่งไม่มีชีวิตอันมีอยู่ในธรรมชาติรอบๆทั้งมนุษย์และสัตว์ เช่น ภูมิประเทศ , ภูมิอากาศ เช่น ความร้อน , ความเป็นกรด-เบสของดิน-น้ำ , แสง , สี, เสียง เป็นต้น โดยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ส่งผลต่อทั้งมนุษย์และสัตว์เป็นอย่างมาก โดยอาจก่อให้เกิดโรค…