Preserving the environment in hotels

แนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม

ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจประเภทใดก็ตาม นอกเหนือไปจากการบริหารงานดีมีคุณภาพ ทำให้ธุรกิจยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งแล้ว ก็จะต้องมีเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงจะเป็นการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน แสดงให้เห็นความใส่ใจที่มีต่อโลก และทำให้ชีวิตของมนุษย์ในอนาคตนั้นอยู่ต่อไปด้วยความผาสุก มีทั้งความแข็งแรงจากจิตใจ และจากร่างกายอย่างแท้จริง ซึ่งหนึ่งในธุรกิจโรงแรม ที่พัก ต่าง ๆ ก็จะต้องมีการใส่ใจในจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

แนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม ช่วยสร้างคุณค่าต่อโลก

จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ทำให้เกิดนวัตกรรม การบริการ รวมทั้งธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นมามากมาย ทำให้เป็นแหล่งดึงดูดนักเดินทางจากทั่วทุกสารทิศ ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้เกิดขยะจากอุปโภค บริโภค และอื่น ๆ จนกระทั่งกลายเป็นผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่ขึ้นมาได้ จึงทำให้เกิดการผลักดันให้เกิดโรงแรมสีเขียวขึ้นมา และแนะนำให้ธุรกิจโรงแรม ที่พัก ตามสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลาย นำไปปรับใช้ ให้โรงแรมทุกแห่งใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จนกระทั่งทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ต้องมีการจัดการทรัพยากรที่ดี มีการบริการคุณภาพ พร้อมทั้งให้บริการเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม

เทคนิค 3R นำไปใช้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงแรม

  • Reduce คือ การลดใช้โฟม และพลาสติก โดยไม่จำเป็น สามารถนำไปปรับใช้ได้ในมุมอาหารว่าง เปลี่ยนมาใช้เป็นภาชนะมีคุณภาพ นำมาล้างซ้ำได้หลายครั้ง มีลวดลายสวยงาม เลอค่า ส่วนน้ำดื่มก็เปลี่ยนมาเป็นขวดแก้ว หรือนำน้ำลิตรใส่โถแก้วแล้วให้ลูกค้ารองรินดื่ม รวมทั้งเลือกใช้ภาชนะธรรมชาติย่อยสลายง่าย เช่น ใบตอง, ถ้วยใบไม้, หลอดเยื่อไม้ไผ่ เป็นต้น
  • Reuse คือ ใช้ซ้ำ เลือกใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำไปซ้ำมาได้ เช่น ตะกร้าใส่ผ้า, ถังน้ำ, จานใส่อาหาร และอื่น ๆ หรือบริจาคของที่ทางโรงแรมไม่ใช้แล้ว แต่ยังใช้งานได้ดีให้แก่พนักงาน หรือชาวบ้านในละแวกนั้น รวมทั้งเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเติมใหม่ได้
  • Recycle มีการคัดแยกขยะตามประเภท ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ขยะสด ขยะอันตราย โดยขวดแก้ว ขวดพลาสติก สามารถนำไปขายได้ ส่วนขยะสด สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้ ทางด้านขยะอันตรายรอการกำจัดอย่างเหมาะสมต่อไป

มีการบริหารจัดการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

กำหนดอุณหภูมิ ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ รวมทั้งต้องมีเครื่องตัดแอร์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของความเย็น ซึ่งจะทำให้เครื่องปรับอากาศนั้นทำงานหนักจนเกินไป ต้องมีกำหนดล้างแอร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ในเรื่องของความสะอาดทางอาการก็จำเป็นเช่นเดียวกัน ต้องมีระบบป้องกันมลพิษเข้าสู่อากาศ การกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่อย่างเฉพาะเจาะจง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังต้องมีการสร้างพื้นที่สีเขียวให้มีความเหมาะสม ในอาณาบริเวณที่ไม่มีอาคาร คิดเป็น 30% ของพื้นที่ ส่งเสริมการปลูกพืชพรรณไม้จากท้องถิ่น เพราะเป็นการเชิดชูพืชพรรณในท้องถิ่นนั้น และสะดวกต่อการขนย้าย ไม่ต้องใช้ระยะทางไกล และเป็นการอุดหนุนธุรกิจในท้องถิ่น

สินค้าฉลากเขียว

ซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบ และได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง อีกทั้งยังต้องมีการอบรม พร้อมทั้งเรียกประชุมพนักงานในโรงแรมให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากการปฏิบัติในโรงแรมแล้ว ก็ยังสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อีกด้วย แน่นอนว่าเป็นการช่วยโลกคนละไม้คนละมือ ในขณะเดียวกันก็ยังทำให้ชีวิตของพนักงานมีคุณภาพมากขึ้น ประหยัดมากขึ้น คิดและตรึกตรองให้ดีก่อนที่จะซื้อสินค้านั้นมาใช้ ซึ่งดีต่อการบริหารเงินในระยะยาวอีกด้วย

โลก คือ ความรับผิดชอบของเราทุกคน หันมาใส่ใจโลกตั้งแต่วันนี้ก่อนจะไม่มีโลกให้ใส่ใจ