ส่งแวดล้อมที่แย่

ส่งแวดล้อมที่แย่ก่อให้เกิดปัญหาการดำรงชีวิตของมนุษย์

ชุมชลแออัดเกิดขึ้นในหลายๆประเทศไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้น นั้นก็เพราะปัญหาการเข้ามาหางานในกรุงเทพไม่มีการกระจายงานให้ทั่วถึงไปยังต่างจังหวัด คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่มีงานทำจึงต้องเข้ามาในเขตเมืองหลวงจนเกิดปัญหานี้ ซึ่งก็ตามมาด้วยการแออัดของสังคมและก็ตามมาด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าอยู่ปัญหาเรื่องขยะรวมไปถึงอากาศที่เป็นพิษ การจลาจลที่ติดขัดส่งผลต่ออารมณ์ของคนในสังคมนั้น โดยจะสังเกตได้ในข่าวที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการทะเลอะกันในท้องถนน การจะทำให้คนในสังคมนั้นดีเราต้องกลับมาดูที่สภาพแวดล้อมของเราก่อน มลพิษในรอบตัวเรามีมากมายและที่เรามองข้ามไม่ได้เลยนั้นก็คือปัญหาในเรื่องของมลทัศน์ (Visual Pollution) หรือเรียกว่ามนทัศน์ทางสายตา เป็นส่งแวดล้อมหรือ ชุมชลเมือง ที่มีผลมาจากปัญหาน้ำเสีย อากาศเสีย เสียงดัง และการจราจรที่ติดขัดนั้นเอง ซึ่งส่งผลในเรื่องของสุขภาพอนามัย ที่เกิดจาการรับรู้ การสูดกลิ่น การได้ยินเสียง ซึ่งการรับรู้ของมลทัศน์ก็เกิดจากการมอง แต่ไม่มีผลต่อรางการ มีผลต่อทางความรู้สึกทำให้ภูมิทัศน์เมืองนั้นดูแล้วไม่สวยงามทำให้จิตใจไม่แจ่มใส ไม่เกิดความเป็นระเบียบได้แก่ อาคารสิ่งก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค บริการและอำนวยความสะดวกต่อชุมชน รวมไปถึงป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่เห็นกันมากในตัวเมืองที่แออัดเกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่น่ามอง เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันโดยเริ่มจากการทิ้งขยะให้เป็นที่และมีน้ำใจให้แก่เพื่อนร่วมทางบนท้องถนน