สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบกับเราอย่างไร

สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเรา แต่เรามักจะมองไม่เห็นหากไม่ประสบเคราะห์กรรมหรือเคราะห์ร้ายจากภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม หรืออุบัติเหตุ ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ได้ให้ความหมายสำหรับ “สิ่งแวดล้อม” ว่าหมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งที่ไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หรืออาจจะกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมจะประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเอง

ไม่เห็นโลงศพ ไม่ลั่งน้ำตา ประโยคนี้ยังคงใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย กี่ครั้งกี่คราที่พวกเราต้องเผชิญกับภัยพิบัติทั้งหลาย บทเรียนต่างๆเหล่านี้ได้สอนหรือให้คติอะไรกับบ้างเราในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา มนุษย์เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่และปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะอยู่กับธรรมชาติให้ได้ ไม่ว่าจะเป็น ชุมชนชนบท สังคมเมือง มนุษย์เราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ แม้ว่าสร้างตึกสูงระฟ้า รถไฟความเร็วสูง แต่ทุกสรรพสิ่งต้องการความสมดุล มีการเกิดใหม่ก็มีการดับสูญสลายสิ้นไป

ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมมีมากมาย ที่เราต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมิอาจหลบเลี่ยงได้ แต่เราสามารถช่วยและผ่อนความรุนแรงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น

“ภาวะโลกร้อน” หรืออากาศร้อนผิดปกติ อันเกิดจากชั้นบรรยากาศของโลกถูกทำลาย จากการเร่งผลิตของภาคอุตสาหกรรมโดยการปล่อยสารพิษหรือสารเคมีในชั้นบรรยากาศ เพื่อตอบสนองการบริโภคที่บ้าครั่งของมนุษย์ จากสภาวะโลกร้อนส่งผลให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ ต้นไม้ และพืชผักก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้เช่นกัน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหาร นอกจากนี้สภาวะโลกร้อน ยังส่งผลให้ “อากาศแปรปรวน ส่งผลให้เกิดพายุ” ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับมนุษย์และสิ่งปลูกสร้างได้

“น้ำท่วมฉับพลัน” และ “ดินถล่ม” เป็นปัญหาสำหรับหลายพื้นที่ สาเหตุอันเกิดจากการตัดต้นไม้ทำลายป่า เมื่อไม่มีต้นไม้มาช่วยชะลอในการไหลของน้ำฝน กรณีที่ฝนตกรุนแรง ก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มได้ ส่วนกรณีในเขตตัวเมืองและกรุงเทพปริมณฑล สาเหตุที่น้ำท่วมนั้นเกิดจากการวางผังเมือง ระบบระบายน้ำ และการจัดการขยะ ซึ่งหากเรามีวิธีการจัดการระบบนี้ได้จะช่วยลดการสูญเสียหรือความเสียหายลงได้

“ไฟป่า” สาเหตุหนึ่งมาจากการจุดไฟเผาป่าของมนุษย์ ในการเข้าไปหาของป่า ไฟป่านอกจากจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของสัตว์ป่าและระบบนิเวศในป่าแล้ว ยังส่งผลให้เกิดหมอกควัน ทำให้ผู้ที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็นโรคทางเดินหายใจ บางพื้นที่ยังส่งผลให้ฝนเป็นกรดอีกด้วย อย่างไรก็ตามกว่าที่ต้นไม้จะเติบโตหรือฟื้นฟูได้ต้องใช้ระยะเวลาหลายปี เพียงแค่การจุดไฟของคนไม่กี่คน ส่งผลร้ายต่อระบบนิเวศถึงเพียงนี้

ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และมีแผนการในการเตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามการส่งเสริม กระตุ้นให้มีจิตสำนึกที่ดี และการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และขยายผลจนถึงระดับประเทศจะช่วยให้มนุษย์เรียนรู้ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขมากขึ้น