ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

ในปัจจุบันในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมนั้นกำลังเป็นปัญหาที่คนทั่วโลกจะต้องตระหนักถึง เพราะสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเป็นพิษและส่งผลกระทบที่ทำให้สภาพแวดล้อมนั้นย่ำแย่ลงซึ่งก็คงไม่ได้เลยว่าก็เพราะฝีมือมนุษย์เป็นคนทำร้ายสิ่งแวดล้อมเอง หากเราพิจารณามองดูแล้วปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นปัญหาที่แท้จริงนั้นเกิดมาจากสังคมเมืองที่มีแหล่งประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น มีการผลิต การค้า ที่ต้องตอบสนองกับจำนวนของผู่บริโภคที่มีเพิ่มขึ้นตามยุคสมัย ผลที่ตามมาเลยเกิดโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย ที่เป็นบ่อเกิดของการทำลายสิ่งแวดล้อมทางออ้ม ซึ่งในการผลิตแต่ละครั้งจะมีวัตถุดิบมากมาย อาทิ เช่น หิน , ดิน , ทราย ซึ่งก็ต้องมีการทำลายธรรมชาติเพื่อเพื่อผลิต ผลที่ตามมาก็คือทำให้มีการใช้ทรัพยากรของธรรมชาติอย่างไม่บันยะบันยัง เป็นสาเหตุให้เกิด มลพิษต่อสิ่งอวดล้อมต่างๆ มากมาย

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมือง

-อากาศเสีย ซึ่งก็เกิดจากในอากาศนั้นมีสารพิษเจือปนอยู่เป็นจำนวนมาก จนเป็นอันตรายต่อ สิ่งมีชีวิตทั้งคน และสัตว์ ตลอดจนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและทรัพย์สินของผู้คนในสังคมส่วนใหญ่แล้ว ซึ่งสารพิษที่อันตรายเหล่านี้ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ , ไนโตรเจนออกไซด์ , ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ , ละอองตะกั่ว , ไฮโดรคาร์บอน , ฝุ่นละอองต่างๆ และเขท่าควันเป็นต้น

-น้ำเสีย เพราะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเมืองในไทย มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแม่น้ำลำคลอง มีการอาศัยน้ำในบริเวณที่อยู่อาศัย ในการอุปโภค และบริโภค ในอดีตประชากรยังมีจำนวนไม่มากทำให้ปริมาณความสกปรกที่เกิดจากน้ำเสียมีปริมาณที่น้อย แต่ในปัจจุบันที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้นอยู่อาศัยกันอย่างแออัด ปริมาณมูลฝอย ขยะ มีปริมาณที่มากขึ้นจึงเกิดการสะสมและทำให้เกิดน้ำเสีย