ถ้าสภาพแวดล้อมดีชุมชน

ถ้าสภาพแวดล้อมดีชุมชนก็น่าอยู่ไปด้วย

มื่อมีคนอยู่รวมกันเยอะก็มักจะเกิดเป็นชุมชน เพราะมนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อจะให้การที่คนหมู่มากอยู่รวมกันโดยไม่ให้เกิดปัญหาทุกคนต้องมีจิตสำนึกในเรื่องสภาพแวดที่มีผลกะทบกับการอยู่อาศัยช่วยกันรักษาความสะอาดและพึ่งพาอาศัยกัน

สิงแวดล้อมนั้นหลักแล้วแบ่งได้ 2 ส่วนได้แก่

  1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดโดยธรรมชาติที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมา อันได้แก่ ป่าไม้ สัตว์ ภูเขา แร่ธาตุ ดิน พื้น มหาสมุทร ทะเลสาบ ลำคลอง แม่น้ำอากาศ
  2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีมากมายจะยกตัวอย่างก็ เช่น บ้านที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้าน รถยนต์ ถนนหนทาง เครื่องบิน ธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ระบบทางสังคมและเศรษฐกิจ

ส่งแวดล้อมต่างๆที่กล่าวมานั้นประกอบขึ้นมาเป็นชุมชนของเรา โดยมีขนมธรรมเนียมประเพณีเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนอยู่ทุกวันนี้ ข้อจำกัดทางสังคมทำให้เรานั้นอยู่ร่วมกันได้ สังคมของเราจึงต้องมีกฎหมายที่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับเหล่าเพราะการอยู่รวมกันเป็นหมู่มากมักจะเกิดปัญหา แต่ถ้ามีกฎเกณฑ์มาจะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ และสิ่งแวดล้อมของเราก็จะดีตามไปด้วย มันจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมในโลกของเราต้องช่วยกันดูแลและรักษาให้ธรรมชาติอยู่ไปถึงคนรุ่นหลัง เพื่อให้โลกของเรานั้นยังสวยง่าย เพราะถ้าธรรมชาติไม่ได้ถูกทำลายสิ่งแวดล้อมสวยงามก็จะทำให้การคงอยู่ของมนุษย์นอนยังยืนหรือพูดง่ายๆว่ามีผลให้เราอายุยืนขึ้นไปอีกด้วย ถ้าสิ่งล้อมด้วยเราดีเชื่อได้ว่าคนเราก็ต้องดีตามสภาพล้อมตัวมันจึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยกันดูแล