ชุมชนแออัดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ชุมชนแออัดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ควรมองข้าม

บนโลกใบนี้เมื่อมนุษย์มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน มนุษย์ก็จะรวมกลุ่มอยู่ด้วยกัน สร้างบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย ทำมาหากิน และอาศัยอยู่ร่วมพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งในลักษณะนี้จะเรียกว่าเป็นชุมชน หลังจากที่มีมนุษย์อาศัยอยู่รวมกันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีพ ความสะดวกสบายในความเป็นอยู่ และต้องการความปลอดภัยในชีวิต สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นปัจจัยประการณ์หนึ่งในการทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นซึ่งเรียกว่า Quality Of Life ซึ่งแยกออกไป 6 ประการได้แก่

-สุขภาพ มนุษย์ทุกคนนั้นต้องการสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยใข้ สภาพแวดล้อมโดยรวมนั้นมีผลเกี่ยวกับสุขภาพของเราด้วยถ้าสภาพแวดล้อมดี สุขภาพของผู้คนก็จะดีขึ้นตาม

-การศึกษาถ้าสภาพแวดล้อมรอบตัวเรานั้นดี คนในชุมชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมแล้วละก็จะไม่มีปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมเลยเพราะเมื่อผู้คนในชุมชนมีการศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ และโทษในการทำลายสิ่งแวดล้อม

-อาชีพและรายได้ เมื่อผู้คนในชุมชนมีอาชีพ และรายได้ที่เหมาะสมก็จะมีการจัดการพัฒนาชุมชนซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

-สิ่งแวดล้อม สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั่นคือสิ่งแวดล้อมถ้าสิ่งแวดล้อมดีคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนก็ดีตาม

-จิตใจ (ศีลธรรม ศาสนา) ถ้าคนในสังคมคมมีจิตสำนึกที่ดี ก็จะไม่มีใครทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้ชุมชนน่าอยู่ขึ้น

ในปัจจุบันปัญหาชุมชนแออัดมักเกิดขึ้นจากสังคมเมืองมากกว่าในชนบท มีหน่วยงานหลักที่เข้ามาดูแลได้แก่ การเคหะแห่งขาติ และองค์กรท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดกลายเป็นปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งของสังคมเมือง ชุมชนแออัดเป็นบริเวณที่มีอาคารบ้านเรือนปลูกอาศัยอยู่อย่างแออัดยัดเยียด สิ่งของอุปโภคและบริโภคขาดแคลน มีที่อยู่คับแคบ สรกปรก เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค มากมาย ในปัจจุบันเราจะเห็นชุมชนแออัดได้ส่วนมากตามเมืองใหญ่ๆ ซึ่งเรียกว่า สลัม