การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นั้น ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและถูกวิธีแล้วละก็ปัญหาต่าง ๆ จะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากมองถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนนั้น จะต้องเลือกใช้หลักวิชาการที่อาศัยการผสมผสานของลักษณะนิสัย ทัศนคติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ของวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วย และต้องเป็นที่ยอมรับและไม่มีข้อโต้แย้งจากกลุ่มคนในชุมชนนั้น ๆ

สิ่งแวดล้อมบางอย่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คนทุกคนในชุมชนเป็นเจ้าของและมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ทุกคนก็ควรที่จะมีหน้าที่ดูแลรักษาและพร้อมแก้ไขให้สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ตาม แต่การดำเนินงานบางอย่างอาจมีอุปสรรคในการเข้าถึง ล่าช้าบ้าง ต้องอาศัยคนในชุมชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทุกคนควรจะถือว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเป็นทรัพย์สมบัติของชาติ และถือเอาเป็นความรับผิดชอบ และหน้าที่ของตัวเองที่มีผลต่อชุมขนที่เราได้อาศัยอยู่ด้วยกันจะต้องร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้คนทุกคนในชุมชน ,  เพื่อส่วนรวม , เพื่อตัวเอง และครอบครัวของเรา และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อคนรุ่นหลังที่จะได้มีโอกาสพึ่งพาอาศัยและใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปในวันข้างหน้า

เมื่อสมาชิกในชุมชนทุกคนมีจิตสำนึกในบทบาท และหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตัว เล็ก ๆ น้อย ๆ และคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนส่วนรวมเป็นข้อใหญ่แล้ว ในอนาคตอีกไม่นานภายในชุมชนก็จะมีแต่สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ สภาพสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้คนทุกคนในชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุข ความปลอดภัยในชีวิต มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ชุมชนก็จะมีแต่สมาชิกที่ดีมีคุณภาพ ทำให้ประเทศของเราพัฒนาไปได้อย่างที่ควรจะเป็น